Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.29.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 29 listopada 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy komputerów dla Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego WPiA UJ.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:
1.      Firma NKK SYSTEM, z siedzibą w Krakowie przy ul. Tatarskiej 5 (oferta 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 21.911,20 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
o   ELEKTRONIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefa 26, oferując cenę: 22.438,24 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,77 pkt
o   MK SYSTEM z siedzibą w Krakowie przy Oś. 2 Pułku Lotniczego 16/9, oferując cenę: 21.984,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,97 pkt
o   Oferta firmy BINO COMPUTERS, Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, została odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w załączniku A do SIWZ zamawiający wymagał przedstawienia oferty na pamięć 4 GB RAM, podczas gdy przedmiotowa oferta złożona została tylko na 2 GB RAM i z tego powodu zamawiający zobowiązany był do odrzucenia tej oferty.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

Piotr Molczyk

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ