Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.04.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków 4 grudnia 2007r.

 Do  Wykonawców

 Dot. przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka, drukarki laserowej kolorowej, drukarki laserowej monochromatycznej oraz sprzętu audiowizualnego  dla Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (Numer sprawy: CRZP/UJ/590/2007

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

W części 1:

Firma MK SYSTEM s.c. ( oferta nr 3) ul. Os.2 Pułku Lotniczego 16/9 31-867 Kraków złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 2415.60 zł, za co otrzymała wynik 30 pkt.

Firma Bino Computers (oferta nr 2) S.j, S. Bobek, B. Bielak, S.Bara S.j, Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne, oferowała cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 2928 zł, za co uzyskała 24.75  pkt.

W części 2:

 Firma MK SYSTEM s.c. ( oferta nr 3) ul. Os.2 Pułku Lotniczego 16/9 31-867 Kraków złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 1683.60 zł, za co otrzymała wynik 30 pkt.

Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM Sp.z.o.o.(oferta nr 1) Al.3 Maja 9,

30-062 Kraków  oferował cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 1901.98 zł, za co uzyskał 26.55 pkt.

Bino Computers (oferta nr 2) S.j, S. Bobek, B. Bielak, S.Bara S.j, Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta nr 2) została odrzucona  na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na to, iż  jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gwarancja na przedmiot zamówienia, jaką oferuje Wykonawca nie spełnia wymagań Zamawiającego.

W części 3

Firma MK SYSTEM s.c. ( oferta nr 3) ul. Os.2 Pułku Lotniczego 16/9 31-867 Kraków złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 469.70 zł, za co otrzymała wynik 30 pkt.

Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM Sp.z.o.o.(oferta nr 1) Al.3 Maja 9,

30-062 Kraków  oferował cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 620.98 zł, za co uzyskał 22.68 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego protestu do zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia w którym powzięli Państwo lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ