Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.30.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  30 listopada 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu audio, w szczególności telewizora LCD, radiomagnetofonu z odtwarzaczem CD oraz odtwarzacza DVD dla Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-  przetarg otwarty w dniu  28.11.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:
W części I Firma PHPU ZUBER z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 49 (oferta nr 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 6 832,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostały Wykonawca złożył następującą ofertę:
- Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM Sp. z o.o.z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 9 (oferta nr 1) oferując cenę:  7 893,40 złotych brutto, za co otrzymał wynik: 25,95 pkt.

 

W części II Firma Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM Sp. z o.o.z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 9 (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 466,04 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostały Wykonawca złożył następującą ofertę:
- PHPU ZUBER z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 49 (oferta nr 2), oferując cenę:  486,78 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,71 pkt.

 

W części III Firma Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM Sp. z o.o.z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 9 (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 323,30 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostały Wykonawca złożył następującą ofertę:
- PHPU ZUBER z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 49 (oferta nr 2), oferując cenę:  398,94 złotych brutto za co otrzymał wynik: 24,30 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ