Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.30.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  30 listopada 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laserowego, kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner) oraz laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka , drukarka, skner, faks) dla Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie -  przetarg otwarty w dniu  28.11.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

W części I Firma Magra Wilhelm & Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Rybniku, ul. Gliwicka 32 (oferta nr 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 17 975,91 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostały Wykonawca złożył następującą ofertę:
- Kserkop Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mazowieckiej 21 (oferta nr 1) oferując cenę:  25 620,00 złotych brutto, za co otrzymał wynik: 21,06 pkt.

Zamawiający w oparciu o art. 93 ust.1 pkt  4 ustawy pzp unieważnił w tej części postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W części II Firma Magra Wilhelm & Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Rybniku, ul. Gliwicka 32 (oferta nr 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 1 049,20 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
- Bino Computers S. Bobek, B. Bielak, S. Bara Sp.j., Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta nr 2), oferując cenę:  1 055,30 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,82 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ