Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.05.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  5 grudnia 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopów i drukarek laserowych dla Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie -  przetarg otwarty w dniu  29.11.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:
W części I Firma Bino Computers S. Bobek, B. Bielak, S. Bara sp.j. Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 10 248,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.

Jednakże Zamawiający w oparciu o art. 93 ust.1 pkt  4 ustawy pzp unieważnił postępowanie w części I, gdyż cena najkorzystniejszej oferty, która została złożona  przez Firmę Bino Computers S. Bobek, B. Bielak, S. Bara sp.j. przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 9 00,00 zł brutto.

W części II Firma Bino Computers S. Bobek, B. Bielak, S. Bara sp.j. Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 769,82 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
- Ośrodek Organizacji i Informatyki Petroinform Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy Al. 3 Maja 9 (oferta nr 2), oferując cenę: 854,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,03 pkt.

W części III Firma Bino Computers S. Bobek, B. Bielak, S. Bara sp.j. Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 527,04 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
- Ośrodek Organizacji i Informatyki Petroinform Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy Al. 3 Maja 9 (oferta nr 2), oferując cenę: 658,80 złotych brutto za co otrzymał wynik: 24,00 pkt.


Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ