Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.05.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 5 grudnia 2007 r.

Adresaci:
1.EBSCO-IPS Information Services Sp. z o.o.; ul.: Piękna 46 lok. 126; 00-672 Warszawa;
2.SUWECO CZ. s.r.o. (Sp. z o.o.) Kostelec u Křížků 156, 251 68 Štiřín, Republika Czeska; adres do korespondencji: Klečàkova 347; 180-21 Praha 9 Republika Czeska;
3.ABE Marketing Sp. z o.o., ul: Grzybowska 37A; 00-855 Warszawa;

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy usług w zakresie dostawy (rocznej prenumeraty) zagranicznych czasopism wraz z odprawą celną w roku 2008 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. W przypadku czasopism zamawianych w wersji drukowanej zamówienie obejmuje również wersję online, o ile wydawca oferuje ją w ramach ceny tej wersji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (plik w formacie Excel).

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający jako najkorzystniejszą uznał ofertę nr 3 ABE MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Grzybowskiej 37A w Warszawie za cenę brutto w kwocie 34 624,79 euro, z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 120 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż oferta nr 1 EBSCO-IPS Information Services Sp. z o.o., z siedzibą przy ul.Pięknej 46 w Warszawie, otrzymała wynik: 115,80 pkt. Natomiast oferta nr 2 SUWECO CZ s.r.o., z siedzibą Kostelec u Křížků 156, 251 68 Štiřín, Republika Czeska, otrzymała wynik: 95,16 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wyłoniony wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 Z poważaniem

Wojciech Kochan

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ