Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.17.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 17 grudnia 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy kamer cyfrowych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

W części I Firma SCIENTIFIC S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Komisji Edukacji Narodowej 105 (oferta 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 2 745,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
o   PHPU ZUBER z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 46, oferując cenę: 2 928,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,38 pkt

W części III Firma PHPU ZUBER z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 46 (oferta 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 1 830,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
o   SCIENTIFIC S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 105, oferując cenę: 1 897,10 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,65 pkt

W części IV Firma OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3 (oferta 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 41 355,08 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.

Oferta SCIENTIFIC S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 105 (oferta 2), została odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ. W ofercie zaproponowano element światłoczuły CCD 1.4 Megapikseli, podczas gdy w załączniku A do SIWZ wymagano: element światłoczuły CCD 12,5 mln. Pikseli.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

Piotr Molczyk

  

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ