Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.05.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  5 grudnia 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego, projektora oraz notebooka dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie -  przetarg otwarty w dniu  29.11.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

W części I Firma MBM Electronics Maria Francuz, Bogusław Śliwa z siedziba w Krakowie, przy ul. Czerwonego Prądnika 2 (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 3 287,90 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.

W części II Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę Firmy Zakłady Naukowo-Techniczne Proteko           Sp.  z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wrocławskiej 37A (oferta nr 3). Wykonawca zaoferował lampę do projektora o mniejszej żywotności niż wymagana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w SIWZ wymagane było 3000/4000 godz. natomiast Wykonawca zaoferował 2000godz).

Ponadto Zamawiający w oparciu o art. 93 ust.1 pkt  4 ustawy pzp unieważnił postępowanie w części II, gdyż cena najkorzystniejszej oferty, która została złożona  przez MBM Electronics Maria Francuz, Bogusław Śliwa z siedziba w Krakowie, przy ul. Czerwonego Prądnika 2 (oferta nr 1, cena 3 086,60złotych brutto) przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 2 900,00 złotych brutto.

W części III Zamawiający w oparciu o art. 93 ust.1 pkt  4 ustawy pzp unieważnił postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty, która została złożona  przez Firmę Bino Computers S. Bobek, B. Bielak, S. Bara Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta nr 2, cena 3 735,64 złotych brutto) przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 2 500,00 złotych brutto.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ