Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.30.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  30 listopada 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laserowych urządzeń wielofunkcyjnych, projektora oraz drukarek laserowych dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie -  przetarg otwarty w dniu  29.11.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

W części I Firma  MBM Electronics Maria Francuz, Bogusław Śliwa Sp.j. z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwonego Prądnika 2 (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 2 976,80 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.

 

W części II Firma MP VISUAL s.c. Mirosław Konarski, Piotr Nadolski z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Wolności 362 (oferta nr 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 2 610,80 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
- MBM Electronics Maria Francuz, Bogusław Śliwa Sp.j. z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwonego Prądnika 2 (oferta nr 1), oferując cenę:  2 928,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 26,76 pkt.
- NKK Nowak, Kukułka, Kornijasz Sp. j. z siedziba w Krakowie, przy ul. Tatarskiej 5 (oferta nr 3), oferując cenę: 2 888,96 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,12 pkt.
- Ośrodek Organizacji i Informatyki Petroinform Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy Al. 3 Maja 9 (oferta nr 4), oferując cenę: 2 745,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,53 pkt.

 

W części III Firma  MBM Electronics Maria Francuz, Bogusław Śliwa Sp.j. z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwonego Prądnika 2 (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 902,80 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
- NKK Nowak, Kukułka, Kornijasz Sp. j. z siedziba w Krakowie, przy ul. Tatarskiej 5 (oferta nr 3), oferując cenę: 1 117,52 złotych brutto za co otrzymał wynik: 24,24 pkt.
- Ośrodek Organizacji i Informatyki Petroinform Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy Al. 3 Maja 9 (oferta nr 4), oferując cenę: 1 073,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 25,23 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ