Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.03.01.2008

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  03.01.2008 r..

Szanowni Państwo,

            W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z póżn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie  zakupu i dostawy drukarki laserowej, skanera i nagrywarki DVD dla Instytutu Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza 9/11 w Krakowie ( Przetarg Nr CRZP/XLIV/07)  uprzejmie informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: FHU BIUROEXPRES Sabina Mrózek, os. Złotej Jesieni 13, 31-828 Kraków.

Uzasadnienie wyboru

Oferta spełnia wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

 

 

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ