Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.03.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 3 grudnia 2007 r.

Adresaci:
1.      PHPU ZUBER Andrzej Zuber, Rynek 49, 50-116 Wrocław, adres do korespondencji – Pl.Legionów 8, 50-047 Wrocław;
2.      NOTEBOOK-CENTER Robert Żukowski, Al.NMP 2, 42-200 Częstochowa;
3.      KAREN NOTEBOOK S.A., ul.Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, adres do korespondencji – ul.Podgórska 34, 31-536 Kraków,

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu 2 sztuk notebooków oraz ich dostawy do Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie położonego przy ul.Nawojki 11.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający jako najkorzystniejszą uznał ofertę nr 3 Karen Notebook S.A. z siedzibą przy ul.Przasnyskiej 6B w Warszawie za cenę brutto w kwocie 12 932,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż oferta nr 2 Notebook-Center Robert Żukowski, z siedzibą al.NMP 2 w Częstochowie, otrzymała wynik: 28,02 pkt. Natomiast oferta nr 1 PHPU Zuber Andrzej Zuber, z siedzibą Rynek 49 we Wrocławiu, otrzymała wynik: 26,01 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wyłoniony wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ