Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.19.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  19.12.2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                                  

Szanowni Państwo,

            W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z póżn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i zakupu projektora multimedialnego EPSON EMP-83 EDU dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Ingardena 3 w Krakowie Przetarg Nr CRZP/XLV/07  uprzejmie informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o.  Pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław

Uzasadnienie wyboru

Oferta najkorzystniejsza z najniższą ceną w postępowaniu, spełniająca wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówieni.
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów od wszystkich członków komisji przetargowej w  kryterium „cena 100% - tj. 30 pkt 
Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu

  1. Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM Sp. z o.o. Al. 3 Maja 9,  30-062 Kraków – łączna ilość punktów:   26,01
  2. AV Multimedia Katarzyna Baran i Spółka, Spółka Jawna ul. Zaleskiego 5, 31-525 Kraków – łączna ilość punktów: 26,94
  3. PHPU ZUBER Rynek 49, 50-116 Wrocław – łączna ilość punktów: 23,79
  4. Bino Computers Spółka Jawna Wrząsowice 181, 32-040 Światniki Górne – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 z uwagi, że jej treść nie  odpowiada treści SIWZ

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ