Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.04.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 04 grudnia 2007 r.

 

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) oraz unieważnieniu postępowania.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

 

Firma Warnet II S.C. z siedzibą w Radomiu, ul. Witolda 6/8 paw. 17 (oferta 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, jedyną w postępowaniu, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu cenę 97 597,68 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.

Jednocześnie informujemy, iż zamawiający w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy zobowiązany był do unieważnienia przedmiotowego postępowania, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający informuje także, iż niezwłocznie powtórzy niniejsze postępowanie.

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ