Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.05.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 05 grudnia 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia akustycznego, zestawu aparatury audio oraz wizualizera dla Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie    przetarg otwarty w dniu 03.12.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:
1.      Firma M. Ostrowski Sp.J. z siedzibą we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 5 (oferta 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części I, jedyną w postępowaniu spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 9979,60 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.

2.      Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy zobowiązany był do unieważnienia przedmiotowego postępowania w części 2, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

3.      Firma AV Multimedia – Katarzyna Baran i Spółka Sp. J. z siedzibą w Krakowie, ul. Zaleskiego 5 (oferta 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części III, jedyna w postępowaniu spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 2720,60 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

Wojciech Kochan

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ