Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.12.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 12 grudnia 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.    przetarg otwarty w dniu 04.12.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

1.      Firma Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części I, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 2108,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   Progon System z siedzibą w Krakowie, ul. M. Konopnickiej 11/1 oferując cenę:  2124,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,76 pkt.
o   Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26 oferując cenę:  2198,44 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,74 pkt.
o   MK System z siedzibą w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9 oferując cenę:  2130,12 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,67 pkt.

2.      Firma Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26 (oferta 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części II, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 10916,56 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne oferując cenę: 11028,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,67 pkt
o   MK System z siedzibą w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9 oferując cenę:  11155,68 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,34 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

Wojciech Kochan

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ