Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.06.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków 6 grudnia 2007r.

 Do  Wykonawców

 Dot. przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 2 sztuk zestawów komputerowych na potrzeby Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (Numer sprawy: CRZP/UJ/607/2007

 ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

       Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

Firma Bino Computers (oferta nr 1) S.j, S. Bobek, B. Bielak, S.Bara S.j, Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 11760 zł,  za co otrzymała wynik 30 pkt

Oferta firmy Elektronika (oferta nr 2 ) Sp.z.o.o. ul.Józefa 26, 31-056 Kraków została odrzucona  na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na to, iż  jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiot zamówienia, jaki zaoferował Wykonawca nie spełnia wymogów technicznych określonych przez zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego protestu do zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia w którym powzięli Państwo lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ