Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.07.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków 7 grudnia 2007r.

Do Wykonawców

Dotyczy: przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki kolorowej laserowej na potrzeby Działu Socjalnego  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

       Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

Oferta firmy ATA-INT.LTD Gestetner Kraków S.C, ul.Żabiniec 37, 31-215 Kraków  została  odrzucona  na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na to, iż  jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia, jaki zaoferował Wykonawca nie spełnia wymogów określonych przez zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Standardowa pamięć wymagana przez Zamawiającego - 288MB, oferowana - 256MB
Maksymalna pojemność pamięci wymagana przez Zamawiającego - 544MB, oferowana - 512MB.

Równocześnie zawiadamiamy, iż przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt. 1 ustawy o zamówieniach publicznych- zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu.

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.   

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego protestu do zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia w którym powzięli Państwo lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.      

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ