Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.05.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 5 grudnia 2007 r.

Adresaci:
1.      OPTISERW KRAKÓW Jarosław Pogwizd, ul.Kr.Jadwigi 27/60, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji – ul.Lea 203, 30-133 Kraków;
2.      Computer Plus Kraków S.A., ul.Krowoderskich Zuchów 14, 31-272 Kraków;

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu 13 sztuk notebooków wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz ich dostawy do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający jako najkorzystniejszą uznał ofertę nr 2 Computer Plus Kraków S.A. z siedzibą przy ul.Krowoderskich Zuchów 14 w Krakowie za cenę brutto w kwocie 64 916,20 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 40 pkt.
Jednocześnie zamawiający zawiadamia, iż oferta nr 1 OPTISERW KRAKÓW Jarosław Pogwizd, z siedzibą ul.Kr.Jadwigi 27/60 w Nowym Sączu, otrzymała wynik: 29,24 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wyłoniony wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 Z poważaniem,

Wojciech Kochan

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ