Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.11.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków 11 grudnia 2007r.

 Do  Wykonawców

 Dot. przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 2 sztuk drukarek laserowych oraz projektora na potrzeby Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (Numer sprawy: CRZP/UJ/599/2007

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

       Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

W części 1:

Firma Bino Computers (oferta nr 1) S.j, S. Bobek, B. Bielak, S.Bara S.j, Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 1281 zł,  za co otrzymała wynik 30 pkt.

W części 2:

Firma Bino Computers (oferta nr 1) S.j, S. Bobek, B. Bielak, S.Bara S.j, Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 1891 zł,  za co otrzymała wynik 30 pkt.

Ośrodek Organizacji i Informatyki Sp.z.o.o Al.3 9, 30-062 Kraków oferował cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 1919.06 zł za co otrzymał 29.55 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego protestu do zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia w którym powzięli Państwo lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ