Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.05.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 5 grudnia 2007 r.

Adresat:
1.      Digital System Sp. z o.o., ul.Bratysławska 2, 31-201 Kraków

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz uruchomienia jednej sztuki kolorowej kserokopiarko-drukarki sieciowej ze skanerem i urządzeniem wykańczającym dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie położonego przy ul.Gołębiej 24.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający jako najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 Firmy Digital System Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Bratysławskiej 2 w Krakowie, za cenę obejmującą całość zamówienia w kwocie brutto 21 655,00 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty, jedynej w postępowaniu, przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskaniu maksymalnej liczby 30 punktów.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wyłoniony wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

Z poważaniem,

Wojciech Kochan

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ