Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.13.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków 13 grudnia 2007r.

 Do  Wykonawców

 Dot. przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 2 sztuk mobilnych rzutników multimedialnych na potrzeby Auditorium Maximum  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (Numer sprawy: CRZP/UJ/603/2007

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

       Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

Firma AV Multimedia S.j. ul. Zaleskiego 5, 31-525 Kraków (oferta nr 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 6.612,40  zł,  za co otrzymała wynik 30 pkt

Firma MP Visual S.C., ul. Wolności 362, 41-800 Zabrze (oferta nr 1 ) oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w wysokości 7.295,60 zł  i otrzymała 27.18 pkt.

Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM  Sp.z.o.o, (oferta nr 3) Al.3 Maja 9, 30-062 Kraków oferował cenę brutto przedmiotu zamówienia w wysokości 7198 zł i otrzymał 27.54 pkt.

Zakłady Naukowo-Techniczne PROTEKO Sp z.o.o  (oferta nr 4) ul. Wrocławska 37A, 30-011 Kraków oferowały cenę brutto przedmiotu zamówienia w wysokości 7686 zł i otrzymały 25.80 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego protestu do zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia w którym powzięli Państwo lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ