Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.14.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 14 grudnia 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

1.      W części I firma BINO COMPUTERS, z siedzibą: Wrząsowice 182, 32-040  Świątniki Górne (oferta 4) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 30.763,52 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
o   NOTEBOOK CENTER z siedzibą w Częstochowie przy Al. NMP 2, oferując cenę: 33.183,06 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,27 pkt
o   SCIENTIFIC S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komosji Edukacji Narodowej 105, oferując cenę: 31.156,36 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,87 pkt

2.      W części II firma BINO COMPUTERS, z siedzibą: Wrząsowice 182, 32-040  Świątniki Górne (oferta 4) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 36.258,40 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.

3.      W części III firma BINO COMPUTERS, z siedzibą: Wrząsowice 182, 32-040  Świątniki Górne (oferta 4) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 3.342,80 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.
o   PETROINFORM Sp. z o.o.z siedzibą w Krakowie przy Al.3 Maja9, oferując cenę: 3.589,24 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,31 pkt

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

Piotr Molczyk

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ