Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.21.12.2008

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 21 grudnia 2007 r.

 

Do wszystkich wykonawców

 

 

dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę kserokopiarki dla potrzeb Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z postanowieniami art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), uprzejmie informujemy, iż za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Firmy MBM Electronics Sp.j. Maria Francuz, Bogusław Śliwa, z siedzibą w Krakowie, kod: 31-431; przy ul: Czerwonego Prądnika 2, oferującej w  postępowaniu cenę 5551,00 PLN (brutto) oraz spełniającej wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta wskazanej Firmy uzyskała liczbę: 30 pkt.

Ponadto, w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła również Firma MAGRA Wilhelm & Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Rybniku, kod:44-200, przy ul: Wodzisławskiej 55, oferująca cenę 5565, 64 PLN (brutto), która uzyskała liczbę: 29,91 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy - Prawo zamówień publicznych, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wyłoniony wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przetargu.

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ