Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.13.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków 13 grudnia 2007r.

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie  zakupu i dostawy  drukarek laserowych, urządzenia wielofunkcyjnego,  komputerów stacjonarnych oraz nagrywarki CD/DVD na potrzeby Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 Szanowni Państwo,  

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

W części 1:

Bino Computers S.j, S. Bobek, B. Bielak, S.Bara S.j, Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta nr 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując cenę brutto przedmiotu zamówienia  w  kwocie 1030,90 zł, za co otrzymała wynik 30 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:

Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM Sp.z.o.o.(oferta nr 1) Al.3 Maja 9, 30-062 Kraków  oferował cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 1156,56 zł, za co uzyskał 26.73 pkt.

W części 2:

Bino Computers S.j, S. Bobek, B. Bielak, S.Bara S.j, Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne, złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując cenę brutto przedmiotu zamówienia  w  kwocie  10560,32 zł, za co otrzymała wynik 30 pkt.

 

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego protestu do zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia w którym powzięli Państwo lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ