Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.14.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków 14 grudnia 2007r.

 Do  Wykonawców

 Dot. przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego oraz części do komputerów  na potrzeby Wydziału Chemii  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (Numer sprawy: CRZP/UJ/613,614/2007

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

       Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

W części 1.

Firma MK SYSTEM S.C, os 2 Pułku Lotniczego 16/9, 31-867 Kraków (oferta nr 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 2958,50 zł,  za co otrzymała wynik 30 pkt

W części 2.

Firma MK SYSTEM S.C, os 2 Pułku Lotniczego 16/9, 31-867 Kraków (oferta nr 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 17 206,88 zł,  za co otrzymała wynik 30 pkt

 Firma NKK SYSTEM S.J , ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków (oferta nr1) oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w wysokości 20 735,12 zł i uzyskała 24,87 pkt

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego protestu do zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia w którym powzięli Państwo lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ