Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.11.01.2008

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 11 stycznia 2008 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy zestawu HPLC z detektorem diodowym dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

 ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

1.      Firma ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.Wadowickiej 12 (oferta 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 77 635,92 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.
o   Oferta firmy CANDELA Sp. z o.o., ul. Czarnieckiego 72, 01-541 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, została odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ. Zgodnie z oryginalnymi danymi oferowanego detektora ProStar 335 nie zostały spełnione wymagania techniczne zawarte w załączniku A do SIWZ, a to w szczególności: szum - 1x 10-5 ABU (wymagany - nie wiekszy niz 0.7x10-5 ABU) oraz zakres liniowości - do 2 ABU (wymagany - do 2.56 ABU). W związku z powyższym zamawiający zobowiązany był do odrzucenia tej oferty.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

Piotr Molczyk

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ