Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.18.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  18 grudnia 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora oraz notebooka dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie -  przetarg otwarty w dniu  14.12.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

W części I Firma  NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Sp.j.  z siedzibą w Krakowie, przy ul. Tatarskiej 5 (oferta nr 6) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 2 491,24 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
- Bino Computers S. Bobek, B. Bielak, S. Bara sp.j. Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta nr 1), oferując cenę:  2 684,00  złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,84 pkt.
- Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 9 (oferta nr 2), oferując cenę:  2 825,52  złotych brutto za co otrzymał wynik: 26,46 pkt
- ANIS Kaźmierczak – Rygier Sp.j. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Chopina 5/8 (oferta nr 4), oferując cenę:  2 598,60  złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,77 pkt.
- FHU Włodipol z siedzibą w Krakowie, ul. Janowa Wola 2 (oferta nr 5), oferując cenę:  2 562,00  złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,16 pkt.
- Notebook-Center z siedzibą w Częstochowie, przy Al. NMP 2 (oferta nr 7), oferując cenę:  2 702,18  złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,66 pkt.

W części II Firma ANIS Kaźmierczak – Rygier Sp.j. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Chopina 5/8 (oferta nr 4)złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 2 379,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
- Bino Computers S. Bobek, B. Bielak, S. Bara sp.j. Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta nr 2), oferując cenę:  2 562,00  złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,84 pkt.
- Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 9 (oferta nr 2), oferując cenę:  2 569,32  złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,78 pkt.
- MBM Electronics Maria Francuz, Bogusław Śliwa Sp.j. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Czerwonego Prądnika 2 (oferta nr 3),  oferując cenę:  2 440,00  złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,25 pkt.
- FHU Włodipol z siedzibą w Krakowie, ul. Janowa Wola 2 (oferta nr 5), oferując cenę:  2 501,00  złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,53 pkt.
- NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Sp.j.  z siedzibą w Krakowie, przy ul. Tatarskiej 5 (oferta nr 6) , oferując cenę:  2 383,88  złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,94 pkt
- Notebook-Center z siedzibą w Częstochowie, przy Al. NMP 2 (oferta nr 7), oferując cenę:  2 498,17  złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,56 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

  

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ