Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.20.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 20 grudnia 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy komputerów i kserokopiarki dla Ośrodka Badań i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:
1.      W części I firma ANIS KAZIMIERCZAK-RYGIER Sp. Jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Chopina 5/8 (oferta 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 10 431,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.


2.      W części II firma COPY FELIX z siedzibą w Krakowie przy ul. Dietla 1 (oferta 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 9 699,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
o   KSERKOP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.Mazowieckiej 21, oferując cenę: 10 370,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,35 pkt
o   ATA-UNT.LTD GESTETNER KRAKÓW S.C. z siedzibą w Krakowie przy ul. Żabiniec 37, oferując cenę: 12 627,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 7,68 pkt
o   MAGRA Wilhelm&Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 55, oferując cenę: 12 383,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 7,83 pkt

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

Piotr Molczyk

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ