Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.14.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  14 grudnia 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laserowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz laptopów dla Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie -  przetarg otwarty w dniu  14.12.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:
W części I Firma MBM Elektronics Maria Francuz, Bogusław Śliwa Sp. j. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Czerwonego Prądnika 2 (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 3 623,40 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych
odrzucił w części I ofertę Firmy ANIS Kaźmierczak – Rygier Sp. j. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Chopina 5/8, 30-047 (oferta nr 2). Wykonawca zaoferował gwarancję wynoszącą 12 miesięcy natomiast przedmiotem zamówienia było urządzenie wielofunkcyjne objęte gwarancją wynoszącą 36 miesięcy.

W części II Firma ANIS Kaźmierczak – Rygier Sp. j. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Chopina 5/8, 30-047 (oferta nr 2)
złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 5 780,36 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ