Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.19.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków 19 grudnia 2007r.

 Do  Wykonawców

 Dot. przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego oraz skanera  na potrzeby Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (Numer sprawy: CRZP/UJ/646/2007

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

 

Firma NKK SYSTEM S.J, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków (oferta nr1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 2779.16 zł za co otrzymała wynik 30 pkt

Firma MK SYSTEM S.C, os 2 Pułku Lotniczego 16/9, 31-867 Kraków (oferta nr 2) oferowała cenę  brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 3272.04 zł  za co otrzymała wynik 25.47 pkt

Oferta Firmy ANIS Sp.j., ul. Chopina 5/8, 30-047 Kraków (oferta nr 3) została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na to, iż  jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gwarancja na przedmiot zamówienia, jaką oferuje Wykonawca nie spełnia wymagań Zamawiającego.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego protestu do zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia w którym powzięli Państwo lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ