Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.20.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 20 grudnia 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.    przetarg otwarty w dniu 19.12.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

1.      Firma MK System z siedzibą w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9 (oferta 7) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części I, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 292,80 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   Ośrodek Organizacji i Informatyki Petroinform Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 9 oferując cenę: 380,64 złotych brutto za co otrzymał wynik: 23,07 pkt
o   Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26, oferując cenę: 322,08 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,27 pkt.

Jednocześnie informujemy iż zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający odrzuca ofertę w części 1 firmy Anis Sp. J. z siedzibą w Krakowie, ul. Chopina 5/8 gdyż jej treść zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, lub błędy w obliczeniu ceny. Błąd wykonawcy polega na podaniu w kalkulacji ceny jednego przełącznika (switcha) jako ceny oferowanych ośmiu przełączników (switchy).

2.      Firma Elektronika Sp.  z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26 (oferta 6) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części II, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 5996,30 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne oferując cenę: 6954,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 25,86 pkt
o   Anis Sp. J. z siedzibą w Krakowie, ul. Chopina 5/8 oferując cenę: 6148,80 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,25 pkt
o   Ośrodek Organizacji i Informatyki Petroinform Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 9 oferując cenę: 6062,18 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,67 pkt
o   MK System z siedzibą w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9 oferując cenę:  6113,42 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,4 pkt.

3.      Firma MK System z siedzibą w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9 (oferta 7) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części III, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 9520,88 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne oferując cenę: 11224,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 25,44 pkt
o   Scientific S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej 105 oferując cenę: 9842,96 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,01 pkt
o   Anis Sp. J. z siedzibą w Krakowie, ul. Chopina 5/8 oferując cenę: 9662,40 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,55 pkt"
o   Ośrodek Organizacji i Informatyki Petroinform Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 9 oferując cenę: 10218,72 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,93 pkt
o   Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26, oferując cenę: 9623,36 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,67 pkt.

4.      Firma MP Visual S.C. z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 362 (oferta 5) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części IV, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 6392,80 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne oferując cenę: 7686,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 24,93 pkt
o   Anis Sp. J. z siedzibą w Krakowie, ul. Chopina 5/8 oferując cenę: 7551,80 złotych brutto za co otrzymał wynik: 25,38 pkt
o   Ośrodek Organizacji i Informatyki Petroinform Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 9 oferując cenę: 7468,84 złotych brutto za co otrzymał wynik: 25,65  pkt
o   MK System z siedzibą w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9 oferując cenę:  7381,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 25,98 pkt.

5.      Firma MK System z siedzibą w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9 (oferta 7) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części V, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 904,02 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne oferując cenę: 976,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,78 pkt
o   Anis Sp. J. z siedzibą w Krakowie, ul. Chopina 5/8 oferując cenę: 927,20 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,25 pkt
o   Ośrodek Organizacji i Informatyki Petroinform Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 9 oferując cenę: 1024,80 złotych brutto za co otrzymał wynik: 26,46 pkt
o   Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26, oferując cenę: 1082,14 złotych brutto za co otrzymał wynik: 25,05 pkt.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

Wojciech Kochan

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ