Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.21.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 21 grudnia 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i komputera przenośnego dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.    przetarg otwarty w dniu 20.12.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

1.      Firma Vobis S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Ks. P. Ściegiennego 62 (oferta 4) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 5946,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   F.H.U. Włodipol z siedzibą w Krakowie, Janowa Wola 2 oferując cenę:  5955,52 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,94  pkt.
o   Anis Sp. J. z siedzibą w Krakowie, ul. Chopina 5/8, oferując cenę: 6546,52 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,24  pkt. 

Jednocześnie informujemy iż zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), odrzuca ofertę firmy Scientific S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej 105 gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca w swojej ofercie zaproponował dostarczenie komputera przenośnego w terminie do czterech tygodni, natomiast zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (strona 2) wymagał „Termin wykonania zamówienia: do dwóch tygodni”.

 

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

Wojciech Kochan

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ