Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.21.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia  21 grudnia 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy siedmiu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie -  przetarg otwarty w dniu  21.12.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

Firma  ANIS Kaźmierczak – Rygier Sp.j. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Chopina 5/8 (oferta nr 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 15 101,16 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:

·         FHU Włodipol z siedzibą w Krakowie, ul. Janowa Wola 2 (oferta nr 1), oferując cenę:  15 530,60  złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,16 pkt.

·         MK System s.c z siedzibą w Krakowie, OS. 2 Pułku Lotniczego 16/9 (oferta nr 3), oferując cenę: 15 705,06 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,83 pkt.

·         Ośrodek Organizacji i Informatyki PETROINFORM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 9 (oferta nr 4), oferując cenę:  16 749,38  złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,06 pkt.

·         Bino Computers S. Bobek, B. Bielak, S. Bara sp.j. Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta nr 5), oferując cenę:  15 246,34  złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,70 pkt.

 

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ