Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia Publiczne na UJ  Wyjaśnienia Wyjaśnienie do SIWZ z dn. 22.10.2007

 

Modyfikacje SIWZ


Kraków, dnia 22 października 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji usługi polegającej na sprzątaniu pomieszczeń Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mieszczącej się przy Al. Mickiewicza 22 i ul.: Oleandry 2.

MODYFIKACJA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Szanowni Państwo,

            Uwzględniając uwagi podniesione w piśmie z dnia 19 października 2007 r. przez jednego z potencjalnych Wykonawców udzielanego zamówienia publicznego, dotyczące zawartego w pkt. 6)6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisu o konieczności podania w treści oferty przez Wykonawcę wykazu osób, które będą realizować zamówienie, z podaniem ich nazwiska, imienia, numeru dowodu osobistego i adresu zamieszkania, co – w opinii Wykonawcy – stanowi naruszenie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów a dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605), uprzejmie informujemy, iż:

Zamawiający, korzystając z przysługującemu mu postanowieniami art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych prawa, modyfikuje:
a)                  
treść pkt 6)6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wykreślenie słów: „numeru dowodu osobistego, adresu zamieszkania”;
b)                  
treść Załącznika nr 5 poprzez wykreślenie słów: „nr dowodu osobistego, adresu zamieszkania oraz informacji z Krajowego Rejestru Skazanych” (ostatni z wymogów znalazł się w treści załącznika omyłkowo).

Równocześnie pragniemy podkreślić, iż wprowadzenie w treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zakwestionowanych zapisów podyktowane było wyłącznie specyfiką obiektu, w którym zdeponowane są zbiory o znacznej wartości rynkowej oraz koniecznością kontroli i możliwości weryfikacji osób wchodzących na teren budynku.

            Niniejsza modyfikacja nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w treści przygotowywanych ofertach, a zatem termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem -
Monika Poniewierska

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ