Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia Publiczne na UJ  Wyjaśnienia Wyjaśnienie do SIWZ z dn. 23.10.2007

 

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ


Kraków, dnia 23 października 2007 r.

Do wszystkich wykonawców wyjaśnienia i  modyfikacje treści SIWZ

Dotyczy: przetargu na wyłonienie wykonawcy w zakresie digitalizacji prac magisterskich znajdujących się w zbiorach Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, II etap – 2007 rok.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z wniesionymi zapytaniami i prośbami o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, zamawiający przedstawia poniżej treść pytań oraz udzielone w związku z nimi odpowiedzi (wyjaśnienia) treści SIWZ, które zostały zaznaczone pogrubionym drukiem.

pytanie 1
Prosimy o informację dotyczącą naklejek z kodem kreskowym: czy wykonawca wykonuje naklejki z nr i kodem kreskowym czy zamawiający dostarcza w\w naklejki? Jeżeli wykonawca je wykonuje to prosimy o podanie wytycznych potrzebnych do ich prawidłowego wykonania.”
Odpowiedź: Z naszej strony wykonane zostały naklejki, które nakleiliśmy na stronach tytułowych prac. Ze strony wykonawcy przewidziany jest wykonanie naklejek , które będą się znajdować na teczkach, w których to prace wrócą do nas po skanowaniu. Naklejki są w takiej formie: UPC-E, 6 cyfr

pytanie 2
„Prosimy o informację dotyczącą teczek, w które pakowane będą prace magisterskie po digitalizacji: wykonawca czy zamawiający dostarcza w/w teczki?”
Odpowiedź: teczki zapewnia wykonawca, dla prac wracających mają to być białe wiązane teczki, natomiast dla prac przewidzianych do wydzielenia mają to być bezkwasowe wiązane teczki w kolorze innym niż biały.

pytanie 3 i pytanie 4
„Jaki jest procentowy udział stron oprawionych w ogólnej szacunkowej liczbie 1 200 000 stron? Jaki jest procentowy udział oprawionych prac magisterskich w ogólnej liczbie 12 000, które mogą być przed skanowaniem pozbawione oprawy?”
Odpowiedź: Szacujemy, że na prace wypada ok. 100 stron pracy, to wszystko będzie zależało od wydziału z którego prace pochodzą, mogą trafić się prace 20-30 stronicowe a mogą być i 200-300 stron. Prac oprawionych będzie maksymalnie 35-40% z całego zbioru. W zestawie prac do skanowania nie będzie żadnych prac bindowanych.

pytanie 5
„Jaki jest procentowy udział prac w ogólnej liczbie 12 000, które zawierają arkusze z wklejonymi zdjęciami oraz strony większe niż A4?” 
Odpowiedź: Jest to praktycznie nie do ustalenia, zbiór idzie jako całość, my nie przeglądaliśmy każdej z idącej do skanowania pracy, należy liczyć się, że prac mających arkusze większe niż A4 będzie mniej niż 1% całości (mogą trafić się np. mapy lub wykresy jako załączniki do prac).

pytanie 6
„Jaki jest maksymalny format arkusza występującego w zbiorze prac magisterskich?”
Odpowiedź: Z tych, które udało się wychwycić przy przygotowaniach to A1 (było to mapy dołączone do pracy).


pytanie 7
„W jakim trybie ma odbywać się skanowanie (B&W - czarno-białym, grayscale - w odcieniach szarości czy w kolorze)?”
Odpowiedź: Czarno-białe, w przypadku ilustracji kolorowych skan kolorowy, mogą to być jednostkowe przypadki
.

pytanie 8
„Która postać zapisu pojedynczych plików PDF oraz DjVu jest odpowiednia?
    A. Jeden plik zawiera wszystkie obrazy stron z jednej pracy magisterskiej;
    B. Jeden plik zawiera jedną stronę z pracy magisterskiej;”
Odpowiedź: Jeden plik zawiera wszystkie obrazy stron z jednej pracy magisterskiej

pytanie 9
„Czy prace magisterskie znajdujące się w archiwum są już oznakowane kodami kreskowymi?”
Odpowiedź: Tak

 pytanie10
„Czy każda praca magisterska przeznaczona do skanowania jest opatrzona tylko jednym kodem kreskowym?”
Odpowiedź: Tak (w przypadku prac wielotomowych, każdy z tomów ma ten sam kod kreskowy.

pytanie 11
„Jaki jest typ (typy) zastosowanych kodów kreskowych?”
Odpowiedź: UPC-E, 6 cyfr

pytanie12
„Czy numery zapisane za pomocą kodów kreskowych są unikalne w ramach całego zbioru?”
Odpowiedź: numeracja dla całego zbioru prac jest ciągła, jest kontynuacją wcześniejszego już procesu skanowania
.

pytanie13
„Jakiego typu kod kreskowy ma zostać wygenerowany do oznaczenia teczek, w które będą pakowane zeskanowane prace?”
Odpowiedź: Ten sam co był na stronie tytułowej pracy.

pytanie 14
„Ile spośród prac oprawionych, stanowiących 35-40% całego zbioru, należy zeskanować bez usuwania oprawy?”
Odpowiedź: Prace, które są przewidziane do powrotu w takim stanie jak pojadą to około 600-700 prac, większość z nich jednak to prace bez oprawy, luźne karty w teczkach, więc należy spodziewać, że prac oprawionych, które będzie trzeba zeskanować bez usuwania ich opraw może być koło 300.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielania odpowiedzi nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, termin składania i otwarcia ofert (25 października 2007 r.), godziny oraz miejsce nie ulegają zmianie.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ