Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia Publiczne na UJ  Wyjaśnienia Wyjaśnienie do SIWZ z dn. 08.11.2007

 

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ


                      Kraków, dnia 8 listopada 2007 r.

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy usług w zakresie dostawy polskich czasopism w roku 2008 dla 78 jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

SPROSTOWANIE (MODYFIKACJA) SIWZ

 Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w treści nagłówka ogłoszenia o zamówieniu, nagłówka SIWZ oraz w kolumnach cen netto i brutto załącznika nr 1 do SIWZ (plik w formacie Excel) znalazł się błąd w roku, tj. zamiast 2008 jest 2007.
Prosimy o uwzględnienie sprostowania przy opracowaniu ofert i wprowadzenie właściwego zapisu, czyli na rok 2008, zgodnie z przedmiotem postępowania i zamówienia.
Informujemy, iż zamieszczamy na stronie poprawioną wersję SIWZ i załącznika nr 1 do SIWZ (plik w formacie Excel), uwzględniające niniejsze sprostowanie.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż niniejsze sprostowanie (modyfikacja) SIWZ, stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Wojciech Kochan

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ