Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia Publiczne na UJ  Wyjaśnienia Wyjaśnienie do SIWZ z dn. 12.11.2007

 

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ


Kraków  12.11.2007 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Coll. Medicum

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z wniesionymi zapytaniami i prośbami o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika Nr 1 do SIWZ – część A.  Wszystkie wprowadzone zmiany w załączniku Nr 1 zostały zaznaczone pogrubionym drukiem.
Dodatkowo w ofertach należy również uwzględnić wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego na poniżej zadane pytania:  

1.  w poz. 2 płyn uniwersalny Cif Oxy Gel 1l. nie ma w postaci żelu tylko płynu  czy zamawiającemu chodziło o ten produkt „
Odp. W poz. Nr 2 należy wycenić płyn

2.  Poz. 30 i 69 – proszę o wyjaśnienie obu pozycji. W 30 opis wskazuje na żel WC Palemka (Intersilesia) 1l. w 69 pozycji użyto nazwy Palemka. Czy chodzi o ten sam produkt?”
Odp. W poz. 30 i 69 został wpisany ten sam produkt. W poz. 69 został wykreślony zapis: „oraz do udrażniania przewodów kanalizacyjnych”. Ilości pozostają bez zmian.

3.  w poz.76 rękawice latexowe Comfort jednorazowe  . czy nazwa Comfort jest nazwą własną czy określeniem standardu produktu „
Odp.  W poz. 76 wykreślono zapis „Comfort”

4. „w poz.77 rękawice bawełniane z nakropem PCVna stronie chwytnej . Czy Zamawiającemu chodzi o rękawice zwane potocznie na rynku wampirki „
Odp.   Proszę o wycenę rękawic typu wampirki.

5. „poz. 12 i 85 – Zamawiający podał ten sam produkt – VC 120 – czy obie pozycje pozostają bez zmian, czy Zamawiający zmienia zapisy?”
Odp.   Poz. 12 i 85 pozostają bez zmian i należy wycenić VC 120 w ilościach podanych w zał. Nr 1.

6.      Proszę o sprecyzowanie, jakich dokumentów wymaga Zamawiający w odniesieniu do produktów. Obecnie jedynym dokumentem prawnie wymaganym jest karta charakterystyki produktów. Zamawiający wymaga jeszcze atestów, które w świetle obowiązujących przepisów konieczne nie są. Ponadto w formularzu asortymentowym wymienia z nazwy produkty, które posiadają właśnie tylko karty charakterystyki (żadnych dodatkowych dokumentów w postaci atestów), np. Floor. Czy zatem Zamawiający rezygnuje z wymagania dodatkowych dokumentów (poza kartą charakterystyki) „
Odp.   Zamawiający informuje, że zapis w pkt 3) 8 i 9 jest zgodny z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605). Zamawiający może żądać      : zaświadczeń  podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, Atesty, certyfikaty itp. zostały podane przez Zamawiającego, jako przykład takich dokumentów jednakże z uwagi, że budzą wątpliwości  ze strony pytającego, Zamawiający wykreśla w pkt 3) 9. SIWZ  tylko zapis: „ (atesty, certyfikaty, świadectwa jakości itp.).”
Przypominamy, że dokumenty  o których mowa w pkt 3) 8 i 9 SIWZ wymagane są tylko w przypadku składania ofert równoważnych.

7.      „Zmawiający zrezygnował z wymagania dokumentów dla worków, czy decyzja ta odnosi się także do produktów: nakładek mop, rękawic, ścierki? Produkty te nie posiadają kart charakterystyki, bowiem karty dotyczą produktów chemii gospodarczej, nie zaś asortymentu takiego, jak ścierki czy mopy.”
Odp.   W przypadku nakładek mop, rękawic i ścierek Zamawiający również nie wymaga dołączenia dokumentów, o których  mowa w pkt 3) 8 i 9 SIWZ.  

8.      Proszę o doprecyzowanie zapisu SIWZ w pkt. 10 gdzie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na worki foliowe z regranulatu {recyklingu}.Obecnie na całym świecie jest tendencja ochrony środowiska i wszystkie firmy produkujące worki w 90% produkują z regranulatu .Worki o podanych parametrach grubości nie ustępują wytrzymałością  tym z czystego granulatu a tym bardziej że ich przeznaczenie to worki na śmieci. Ponadto cena worków z czystego granulatu bez wykorzystania recyklingu wzrasta prawie o 100% co też powinno mieć znaczenie”
Odp.  Zamawiający podtrzymuje zapis w pkt 3) 10   i nie dopuszcza składania oferty na worki na śmieci wykonane z folii pochodzącej z recyklingu.

9. W związku z prowadzonym postępowaniem na dostawę środków czystości proszę o sprecyzowanie jakimi kryteriami będziecie się Państwo posługiwać przy porównywaniu równoważności produktów. Odp. Zamawiający informuje, że artykuły równoważne muszą spełniać warunki opisane w pkt 3) 8 i 9 SIWZ. Zgodnie z zapisem w pkt 3) 8 i 9 SIWZ) artykuły równoważne muszą posiadać między innymi, zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. W odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące kryteriów, jakim będzie posługiwał się Zamawiający przy ocenie równoważności, Zamawiający wprowadza dodatkowe warunki dla ofert równoważnych, tj,
1). Artykuły równoważne muszą posiadać tę samą pojemności (gramaturę), jaka została określona w zał. Nr 1 i 2 do SIWZ,
2) Parametry mierzalne dotyczące właściwości fizykochemicznych i składników preparatu mogą się różnić +- 1% od parametrów środków wskazany przez Zamawiającego jako wzorcowe, w zał. Nr 1 i Nr 2 do SIWZ.

10. W zał. Nr 1 do SIWZ Zamawiający wykreślił pozycję Nr 17 emulsja Plast PCV.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia, odpowiedzi i modyfikacje SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielania odpowiedzi wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia ofert zostają przesunięte na dzień 20 listopada 2007
r. Natomiast godziny składania i otwarcia ofert podobnie jak i miejsce nie ulegają zmianie.

Urszula Wilgocka

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ