Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia Publiczne na UJ  Wyjaśnienia Wyjaśnienie do SIWZ z dn. 02.11.2007

 

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ


                                                                     Kraków, dnia 2 listopada 2007 r.

 Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wraz z instalacją i szkoleniem automatycznego analizatora DNA pozwalającego na sekwencjonowanie oraz analizę fragmentów DNA techniką elektroforezy kapilarnej wraz z automatyczną detekcją barwników fluorescencyjnych dla Instytutu Nauk o Środowisku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.

 PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SIWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień i modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytania:
Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisów w umowie do przetargu:
1. Par 4 prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu – ust 5 o treści:
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w płatności za przedmiot umowy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Prosimy o symetryczne traktowanie stron umowy.
2. Par 4 prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu – ust 6 o treści:
Do czasu uregulowania 100% płatności przedmiot umowy pozostaje własnością Sprzedającego.
3. Par 5 ust 2.
Prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:
W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie do
14 dni od daty zgłoszenia.
Prosimy o wydłużenie czasu usunięcia usterki do 14 dni, ponieważ sprowadzamy części zamienne z zagranicznych magazynów.
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie próśb.

Odpowiedzi i modyfikacje:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanych zapisów do treści wzoru umowy, dlatego też informujemy, iż wzór umowy zostaje odpowiednio zmodyfikowany  w następujący sposób:

1.      W § 7 wprowadza się ust. 2 o następującej treści: „2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w płatności za przedmiot umowy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki”.

2.      W § 4 wprowadza się ust. 5 o następującej treści: „5. Do czasu uregulowania 100% płatności przedmiot umowy pozostaje własnością Wykonawcy”.

3.      W § 5 ust. 2 skreśla się w całości dotychczasową treść i wprowadza nową w brzmieniu: „2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia”.

Zamawiający zaznacza, iż w treści dołączonego do oferty wzoru umowy nie muszą zostać uwzględnione powyższe modyfikacje, wystarczającym jest złożenie stosownego oświadczenia zawartego w pkt 4) formularza oferty. Natomiast zmiany te zostaną uwzględnione w treści umowy zawartej z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.
 
Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Wojciech Kochan

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ