Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia Publiczne na UJ  Wyjaśnienia Wyjaśnienie do SIWZ z dn. 16.11.2007

 

Wyjaśnienia Modyfikacja SIWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert


Kraków, dnia 16 listopada 2007 r.

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego wraz z infrastrukturą techniczną elewacji dziedzińców budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych przy ul.Św.Anny 6, ul.Jagiellońskiej oraz ul.Gołębiej 9 w Krakowie, wraz z decyzjami i uzgodnieniami spełniającymi warunki kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projektami wykonawczymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim i sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego.

MODYFIKACJA SIWZ W ZAKRESIE
ZMIANY TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zamawiający z uwagi na wniesione pytania, które wymagają przygotowania odpowiedzi, wyjaśnień i modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, które nastąpią w dniu 19.11.2007r., zmienia termin składania ofert na dzień 23 listopada 2007 r.

Godzina składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Prosimy o zapoznanie się w terminie późniejszym z odpowiedziami na pytania do SIWZ, które będą zamieszczone na naszej stronie internetowej. 

 

Wojciech Kochan

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ