Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia Publiczne na UJ  Wyjaśnienia Wyjaśnienie do SIWZ z dn. 19.11.2007

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ


Kraków, dnia 19 listopada 2007 r.

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego wraz z infrastrukturą techniczną elewacji dziedzińców budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych przy ul.Św.Anny 6, ul.Jagiellońskiej oraz ul.Gołębiej 9 w Krakowie, wraz z decyzjami i uzgodnieniami spełniającymi warunki kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projektami wykonawczymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim i sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego.

PYTANIA i ODPOWIEDZI DO SIWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy. Przypominamy o wprowadzonej zmianie terminu składania ofert na dzień 23 listopada 2007 r. Godzina składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Zwracam się z pytaniem dotyczącym SIWZ przetargu na  projekt remontu elewacji dziedzińców budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Św. Anny 6, Jagiellońskiej oraz Gołębiej 9 w Krakowie (Nr sprawy: CRZP/ UJ/ 563/ 2007):

Pytania:

1. Jaki jest zakres remontu konserwatorskiego elewacji w odniesieniu do przedmiotu zamówienia:
 
i.     
jaki jest zakres remontu przewiązki pomiędzy podworcami budynków ul. św Anny 6, Gołębia 9 czy dotyczy elewacji, czy też całego fragmentu budynku: stropów kominów, pionów instalacyjnych,  węzłów sanitarnych, więźby dachowej ?.
ii.      czy projekt węzłów sanitarnych w przewiązce dotyczy remontu istniejących sanitariatów czy budowy nowych  węzłów?,  w szczególności  ilu węzłów, dla ilu osób i w jakim zakresie mają być udostępnione dla osób niepełnosprawnych, jak również czy wraz z budową węzłów sanitarnych przewidziany jest remont kominów i pionów instalacyjnych w całej przewiązce ?.
iii.      co obejmuje projekt wejścia do piwnic: czy Zamawiający  uzyskał decyzję o warunkach zabudowy dotyczących możliwości budowy nowych schodów zewnętrznych do piwnic wraz z zadaszeniem i infrastrukturą (kanalizacją deszczową) oraz zmianą sposobu użytkowania piwnic na pomieszczenia użytkowe czy też należy to do obowiązków Wykonawcy?. Czy projekt zejścia do piwnic zawiera wykonanie tylko schodów czy  otworu wejściowego w zabytkowej ścianie?
iv.      czy dokumentacja kosztorysowa na „odkopanie piwnic budynku od strony ul. Jagiellońskiej” ma być poprzedzona dokumentacją projektową na pogłębienie posadowienia budynku   uzgodnioną z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków?

2. Jaki jest zakres remontu konserwatorskiego elewacji w odniesieniu do zakresu opracowania:
i. czy Zamawiający posiada jakąkolwiek inwentaryzację obiektu oraz jaki jest zakres   przygotowania lub aktualizacji inwentaryzacji do celów projektowych w związku z zakresem opracowania: remontu elewacji dziedzińców budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Św. Anny 6, Jagiellońskiej oraz Gołębiej 9?
ii. jaki jest oczekiwany zakres wykonywanych odkrywek : czy związany z badaniem stratygrafii  elewacji  czy również odkrywki fundamentowe związane z pogłębieniem piwnic oraz ustaleniem poziomu zejścia do piwnic pogłębianych w przyszłości?
iii. czy do zakresu opracowania należy opinia o stanie technicznym więźby dachowej wraz z programem remontu oraz zakresem ewentualnej wymiany skorodowanych wiązarów czy tylko uwzględnienie w zakresie przedmiaru robót i kosztorysie wymiany pokrycia dachu i impregnację  konstrukcji więźby z zachowaniem całej substancji drewnianej?.

Odpowiedzi:
Ad. 1
.
i . zakres remontu przewiązki obejmuje:
         - wykonanie elewacji
         - remont kamieniarki (kolumny, posadzki, portale)
         - remont  konserwatorski tynków
Nie obejmuje:
remontu stropów, kominów, pionów instalacyjnych, węzłów sanitarnych, więźby dachowej (oprócz jej impregnacji, co należy ująć w kosztorysie inwestorskim).
ii. remont obejmuje adaptacje pomieszczenia parteru na węzeł sanitarny z przystosowaniem go dla osób niepełnosprawnych bez remontu kominów i pionów instalacyjnych w całej przewiązce.
iii.  w gestii oferenta jest uzyskanie warunków zabudowy nowych schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem i ich odwodnieniem (szachtu schodów).
Projekt powinien zawierać wykonanie otworu wejściowego do piwnicy bez przystosowania piwnic na cele użytkowe.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość wydzielenia części dokumentacji związanej z zaprojektowaniem wejścia do piwnicy  (ustalenia dla tej części odrębnego terminu wykonania dokumentacji) w przypadku gdy termin wydania warunków zabudowy uniemożliwi całościowe opracowanie dokumentacji w wymaganym terminie.
iv. dokumentacja kosztorysowa nie ma być poprzedzona dokumentacją projektową na pogłębienie posadowienia budynku.

Ad. 2.
i.  do obowiązku oferenta jest uaktualnienie inwentaryzacji obiektu na podstawie posiadanych przez Zamawiającego dokumentacji (do wglądu w Dziale Remontów UJ – mgr inż. Aleksander Nocula)
ii. oczekiwany zakres wykonywanych odkrywek związany jest:
- badania stratygrafii elewacji
- ustalenia poziomu wejścia do piwnic.
Uwaga: piwnice będą odgruzowane, a nie pogłębiane.
iii. do zakresu opracowania odnośnie więźby dachowej której stan techniczny jest dobry należy ujęcie w kosztorysie inwestorskim jej impregnację nad budynkami od strony ul. Św. Anny 6, Jagiellońskiej i nad przewiązką oraz wymianę pokrycia dachowego z blachy ocynk na miedzianą nad budynkiem od strony ul. Gołębiej 9.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Przypominamy o wprowadzonej zmianie terminu składania ofert na dzień 23 listopada 2007 r. Godzina składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

 Wojciech Kochan

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ