Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia Publiczne na UJ  Wyjaśnienia Wyjaśnienie do SIWZ z dn. 12.12.2007

 

Wyjaśnienia Modyfikacja SIWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert


Kraków, dnia 12 grudnia 2007 r.

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laserowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz laptopów dla Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

MODYFIKACJA CZĘŚCI (ZADANIA) I SIWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w części (zadaniu) I w ten sposób, iż zmienia model wzorcowego urządzenia wielofunkcyjnego z  „HP OfficeJet 9110”  na  „model HP Color LaserJet 2840”.  

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja SIWZ, stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na zakres i charakter oraz termin modyfikacji nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Podobnie godziny składania i otwarcia ofert jak i miejsce nie ulegają zmianie.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ