Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 268523-2011 z dnia 2011-10-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium...
Termin składania ofert: 2011-10-20

--------------------------------------------------------------------------------


Numer ogłoszenia: 277101 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 268523 - 2011 data 12.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax. 012 4324451.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4..4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2011 godzina 12:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków;..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2011 godzina 12:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków;..

 

Informujemy, iż w związku z wniesionymi pytaniami i prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu (dalej zwaną SIWZ), z uwagi na ich zakres i charakter, zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 24.10.2011 r. (poniedziałek), natomiast miejsce i godziny nie ulega zmianie.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ