Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 


CRZP/UJ/601/2011 Kraków 7 listopada 2011r.

Do Wykonawców
Dot. przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn zm) na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie.
ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcie:
W części 1:
Firma Progress Systemy Komputerowe Sp.z o.o, Al.Mickiewicza 27, 31-120 Kraków (oferta nr 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferując cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 3259,50 zł za co uzyskała wynik 10 pkt.
Firma MK System, os.2 Pułku Lotniczego 16/9, 31-867 Kraków (oferta nr 1) oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 3687.54 zł za co uzyskała 8.84 pkt.
Firma Margola Systemy Komputerowe, ul.Zwycięstwa 3, 31-563 Kraków (oferta nr 3) oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 3874.50 zł za co uzyskała 8.41pkt.
Postępowanie w tej części zostaje unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
W części 2:
Firma MK System, os.2 Pułku Lotniczego 16/9, 31-867 Kraków (oferta nr 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferując cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 3705.99 zł za co uzyskała wynik 10 pkt.
Firma Progress Systemy Komputerowe Sp.z o.o, Al.Mickiewicza 27, 31-120 Kraków (oferta nr 2) oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 3794.06 zł za co uzyskała 9.77 pkt.
Firma Margola Systemy Komputerowe, ul.Zwycięstwa 3, 31-563 Kraków (oferta nr 3) oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 3874.50 zł za co uzyskała 9.56 pkt.
Postępowanie w tej części zostaje unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
W części 3:
Firma Progress Systemy Komputerowe Sp.z o.o, Al.Mickiewicza 27, 31-120 Kraków (oferta nr 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferując cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 3911.40 zł za co uzyskała wynik 10 pkt.
Firma Margola Systemy Komputerowe, ul.Zwycięstwa 3, 31-563 Kraków (oferta nr 3) oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 5999 zł za co uzyskała 6.52 pkt.
Umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta po dniu 7 listopada 2011r.
Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art.179-198g ustawy PZP.
W części 4:
Firma Progress Systemy Komputerowe Sp.z o.o, Al.Mickiewicza 27, 31-120 Kraków (oferta nr 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferując cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 3259.50 zł za co uzyskała wynik 10 pkt
Firma MK System, os.2 Pułku Lotniczego 16/9, 31-867 Kraków (oferta nr 1) oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 3687.54 za co uzyskała 8.84 pkt.
Postępowanie w tej części zostaje unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Prosimy o przesłanie w dniu dzisiejszym faksem lub emailem (012 432 44 51), bzp@uj.edu.pl, potwierdzenia, iż otrzymali Państwo niniejsze pismo i jest ono czytelne. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.
Z poważaniem
Anna Onderka

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ