Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

 

Kraków dn. 24 listopada 2011 r.

 

Do wszystkich Wykonawców

 

Dotyczy:  przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy magnetycznego sortera komórkowego na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

Firma MEDianus Sp. z o.o., ul. Cystersów 13/2, 31-553 Kraków (oferta 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 282.029,16 złotych brutto za co otrzymała: 10 pkt.

Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.

Umowa w przedmiotowym postępowaniu może zostać zawarta po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, tj. począwszy od dnia 24 listopada 2011 roku.

 

Piotr Molczyk

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ