Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 29 listopada 2011 r.
Adresaci:
1. Ensalta Sp. z o.o., 30-149 Kraków, ul. Balicka 35
2. Progress Systemy Komputerowe, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 27
3. Bino Computers, 32-040 Świątniki Górne, Wrząsowice 182

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania 
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:

Część pierwsza przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 tj. Bino Computers, 32-040 Świątniki Górne, Wrząsowice 182, za cenę brutto w kwocie 9058,50 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena brutto 100%" uzyskując w tym kryterium 10 pkt.
Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:
1. Ensalta Sp. z o.o., 30-149 Kraków, ul. Balicka 35. Wykonawca otrzymał w kryterium „cena brutto 100%" – 6,18 pkt.
2. Progress Systemy Komputerowe, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 27. Wykonawca otrzymał w kryterium „cena brutto 100%" – 7,65 pkt.
Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.
Z uwagi na fakt, iż z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, jak i nie odrzucono żadnej oferty, a wartość postępowania jest poniżej tzw. „progów unijnych”, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w tej części może zostać zawarta z dniem przesłania niniejszego zawiadomienia.
Część druga przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 tj. Bino Computers, 32-040 Świątniki Górne, Wrząsowice 182, za cenę brutto w kwocie 4534,74 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena brutto 100%" uzyskując w tym kryterium 10 pkt.
Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:
1. Progress Systemy Komputerowe, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 27. Wykonawca otrzymał w kryterium „cena brutto 100%" – 8,78 pkt.
Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.
Z uwagi na fakt, iż z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, jak i nie odrzucono żadnej oferty, a wartość postępowania jest poniżej tzw. „progów unijnych”, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w tej części może zostać zawarta z dniem przesłania niniejszego zawiadomienia.
Część trzecia przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 tj. Bino Computers, 32-040 Świątniki Górne, Wrząsowice 182, za cenę brutto w kwocie 9720,96 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena brutto 100%" uzyskując w tym kryterium 10 pkt.
Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:
1. Progress Systemy Komputerowe, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 27. Wykonawca otrzymał w kryterium „cena brutto 100%" – 4,45 pkt.
Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.
Z uwagi na fakt, iż z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, jak i nie odrzucono żadnej oferty, a wartość postępowania jest poniżej tzw. „progów unijnych”, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w tej części może zostać zawarta z dniem przesłania niniejszego zawiadomienia.
Część czwarta przedmiotu zamówienia:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 tj. Bino Computers, 32-040 Świątniki Górne, Wrząsowice 182, za cenę brutto w kwocie 3623,40 zł., z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena brutto 100%" uzyskując w tym kryterium 10 pkt.
Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:
1. Progress Systemy Komputerowe, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 27. Wykonawca otrzymał w kryterium „cena brutto 100%" – 7,65 pkt.
Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.
Z uwagi na fakt, iż z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, jak i nie odrzucono żadnej oferty, a wartość postępowania jest poniżej tzw. „progów unijnych”, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w tej części może zostać zawarta z dniem przesłania niniejszego zawiadomienia.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: bzp@uj.edu.pl lub jan.wojas@uj.edu.pl 
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.
Z poważaniem,
Jan Wojas
Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ