Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 268523-2011 z dnia 2011-10-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium...
Termin składania ofert: 2011-10-20

--------------------------------------------------------------------------------


Kraków: świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy: CRZP/UJ/596/2011.
Numer ogłoszenia: 325599 - 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 268523 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy: CRZP/UJ/596/2011..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego krajowych i zagranicznych usług kurierskich będzie polegać na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w gwarantowanym terminie przesyłek kurierskich na terenie kraju i poza jego granicami. Usługi kurierskie realizowane będą sukcesywnie w systemie od drzwi do drzwi, po otrzymaniu od Zamawiającego zlecenia telefonicznego lub drogą elektroniczną. Zlecenie usługi przez Zamawiającego następuje do godziny 15.30 każdego dnia roboczego. Przesyłki kurierskie to koperty i paczki zawierające dokumenty, materiały i sprzęt związany z działalnością Zamawiającego oraz z realizowanymi przez niego zadaniami. Przesyłki w trakcie przewozu powinny być traktowane z należyta starannością. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wysłania przesyłki na koszt adresata. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontakty i współpracę z Zamawiającym, która będzie koordynowała pracę kurierów i będzie dostępna pod wskazanym numerem telefonu. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również w punkcie 3) siwz oraz we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.12.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TNT EXPRESS WORLDWIDE POLAND Sp. z o.o., ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 387545,45

Oferta z najniższą ceną: 387545,45 / Oferta z najwyższą ceną: 387545,45

Waluta: PLN.

 

 

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ