Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 1 września 2008 r.

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

MODYFIKACJA CZĘŚCI II LIT. B) SIWZ


Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu komputerowego w szczególności: kopiarki cyfrowej, dwóch (2) projektorów multimedialnych oraz trzech (3) notebooków dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w części II postępowania dotyczącej projektora b) zmienia wymagania dotyczące uchwytu sufitowego do rzutnika multimedialnego precyzując,długość ramienia powinna wynosić od około 90cm do około 115 cm. Pozostały opis techniczny pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin nie zachodzą przesłanki wynikające z art.38 ust.6 ustawy prawo zamówień publicznych do zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ