Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 297321-2011 z dnia 2011-11-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym laptopów, zestawu komputerowego oraz skanera dla potrzeb Instytutu Spraw Publicznych UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4...
Termin składania ofert: 2011-11-23

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, w tym laptopów, zestawu komputerowego oraz skanera dla potrzeb Instytutu Spraw Publicznych UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4
Numer ogłoszenia: 86163 - 2012; data zamieszczenia: 16.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 297321 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, w tym laptopów, zestawu komputerowego oraz skanera dla potrzeb Instytutu Spraw Publicznych UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym laptopów, zestawu komputerowego oraz skanera dla potrzeb Instytutu Spraw Publicznych UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4 (CZĘŚĆ 1: A. Laptopy A (2 szt.), B. Laptop B (1 szt.); CZĘŚĆ 2: C. Zestaw komputerowy (1 zestaw), D. Skaner (1 szt.)). Nr sprawy: CRZP/UJ/458/2011.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.21.61.10-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: DOSTAWA TRZECH LAPTOPÓW:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Connect Computers Bogdan Janik, ul. Podgórki 12, 32-050 Skawina, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10569,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 12669,00

  • Oferta z najniższą ceną: 12669,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13742,05

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: DOSTAWA JEDNEGO ZESTAWU KOMPUTEROWEGO SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z KOMPUTERA STACJONARNEGO WRAZ Z MONITOREM LCD 21,5 CALA ORAZ SKANERA:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Connect Computers Bogdan Janik, ul. Podgórki 12, 32-050 Skawina, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4065,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3616,20

  • Oferta z najniższą ceną: 3616,20 / Oferta z najwyższą ceną: 3727,56

  • Waluta: PLN.

 


 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ