Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków: dostawa sprzętu komputerowego w szczególności: kopiarki cyfrowej, dwóch (2) projektorów multimedialnych oraz trzech (3) notebooków dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Numer ogłoszenia: 231305 - 2008; data zamieszczenia: 23.09.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 201600 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego w szczególności: kopiarki cyfrowej, dwóch (2) projektorów multimedialnych oraz trzech (3) notebooków dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w szczególności: kopiarki cyfrowej, dwóch (2) projektorów multimedialnych oraz trzech (3) notebooków dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.12.00.00-6, 33.45.21.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 27848.80 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1
Nazwa: dostawa kopiarki cyfrowej
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FHU TADAN s.c. T. Bończyk, M. Jureczko, ul. Radomska 15, 40-757 Katowice, kraj/woj. śląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 4318.00
Oferta z najniższą ceną: 4318.00 oferta z najwyższą ceną: 4480.00
Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: dostawa dwóch (2) projektorów multimedialnych
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MP VISUAL s.c. Mirosław Konarski, Piotr Nadolski, ul. Wolności 362, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 6539.00
Oferta z najniższą ceną: 6539.00 oferta z najwyższą ceną: 7816.67
Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: dostawa trzech (3) notebooków
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FHU Włodipol, ul. Janowa Wola 2, 30-550 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 16991.80
Oferta z najniższą ceną: 16991.80 oferta z najwyższą ceną: 17715.00
Waluta: PLN.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ