Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

CRZP/UJ/332/2008                                                                                                                             Kraków 29 września 2008r.

Do wszystkich Wykonawców
Dot. przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655) na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 5 sztuk drukarek termicznych na potrzeby Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:
Firma KEN Technologie Informatyczne Sp.z o.o, Pl.Strzelecki 20, 50-224 Wrocław (oferta nr 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferując cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 5557.10 zł, za co otrzymała wynik 10 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
F.H.U WŁODIPOL, ul. Janowa Wola 2, 30-550 Kraków (oferta nr1) ) oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 7564 zł, za co uzyskała 7.35 pkt.
Firma BINO COMPUTERS S.j z siedzibą Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta nr 3) oferowała cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 7320 zł, za co uzyskała 7.59 pkt.
Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego protestu do zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia w którym powzięli Państwo lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. Prosimy o przesłanie w dniu dzisiejszym faksem lub emailem (012 432 44 51), onderka@adm.uj.edu.pl, bzp@adm.uj.edu.pl, potwierdzenia, iż otrzymali Państwo niniejsze pismo i jest ono czytelne. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ